ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มิ.ย. 59 ประชุมเด็กไทยตาดี
ประชุมเด็กไทยตาดี รร.ไพลิน 008.50 น.
รร.ไพลิน สุโขทัย ครูเฉลิม ประเจิดสกุล
26 มิ.ย. 59 วันต่อต้านยาเสพติด
เดินรณรงค์โรงเรียน ครูดำเนิน
27 มิ.ย. 59 รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ศน.วารี ทางเว็ปไซต์
รายงานเว็ปไซต์ ศธ.วารีวันที่ 27 มิ.ย.59 ธุรการ
28 มิ.ย. 59 อบรมศาสนพิธี
อบรมศาสนพิธี ของเทศบาลตำบลเมทองเก่า สุโขทัย 08.30 น.
ศาลาการเปรียญวัดตระพังทอง ครูสุชาติ อยู่สถิตย์
30 มิ.ย. 59 ตอบรับอบรมครูปฐมวัย
โรงเรียน ธุรการ/ครูมลฑา
30 มิ.ย. 59 วิทยากรบรรเลงเพลงหน้าพาทย์
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ รร.ผดุงปัญญา จ.ตาก
รร.ผดุงปัญญา จ.ตาก ครูสถาพร แสงสุดจิตร
30 มิ.ย. 59 ประชุมขับเครื่อนอาเซี่ยน
ไปจัดแสแดงโอทอบการศึกษา
รร.ไพลิน ผอ. ครูอำนาจ
01 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าฯ
โรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 ก.ค. 59 ประชุมระบบควบคุมภายใน
ผอ.ประชุมระบบควบคุมภายใน 
สพป.สท.1 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน
04 ก.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน
08.30
สพป.สท.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
04 ก.ค. 59 ขอข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายงาน สพป.สท.1 ครูมลฑา
06 ก.ค. 59 รายงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559
รายงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559
รร.บ้านเมืองเก่าฯ ธุรการ
07 ก.ค. 59 รายงานวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียน งานธุรการ
12 ก.ค. 59 ผอ.ประชุมข้อมูนักเรียนพิการ
ศ.การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย ผอ.
15 ก.ค. 59 รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนครูชั้น ป1-4
โรงเรียน งานธุรการ/ครูประจำชั้น
15 ก.ค. 59 ส่งข้อมูลนักเรียนดี ยากจน รับทุน
ส่งข้อมูลนักเรียนดี ยากจน รับทุน
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ หัวหน้าระดับชั้น
16 ก.ค. 59 พัฒนาครูผู้สอินและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
รร.สุโขทัยวิทยาคม ครูมลฑา
24 ก.ค. 59 อบรมครูปฐมวัย
สพป.สท.1 ครูมลฑา ครูวัชราภรณ์